Prevenció de Riscos Laborals

Prevenció de Riscos Laborals multiAnau

Pensant en les empreses i institucions que confien en nosaltres i en tot l’equip que forma multiAnau, treballem cada dia per crear i mantenir tots els nostres entorns lliures de riscos. Som una companyia convençuda que la seguretat i salut són clau per aconseguir l’excel·lència en tot el que fem.

A multiAnau ens guiem per dos principis clau en la prevenció de riscos:

La prevenció és cosa de totes i tots.

Només es considera que un treball està ben fet si s’ha realitzat sense risc.

L’agost de 2019, a multiAnau vam actualitzar la nostra política corporativa de Seguretat i Salut laboral que, juntament amb la de Qualitat i Medi Ambient, està present en totes les activitats de la companyia.