Sistema de gestió

Sistema de gestió multiAnau

A multiAnau apostem per la implementació de sistemes de gestió de seguretat i salut estandarditzats. Aquests sistemes estan establerts i són verificats per entitats externes. El nostre objectiu és fomentar espais de treball cada vegada més segurs i que contribueixin a generar un impacte positiu humà i social.

Els sistemes de gestió implementats compleixen amb els requisits legals exigits en aquesta matèria tant a nivell local, autonòmic, nacional, comunitari com internacional, així com amb els requisits voluntaris i de bones pràctiques. I tots ells estan adaptats a les diferents activitats que es duen a terme en el si de l’organització.

Per tal de verificar i assegurar el compliment i l’aplicació de tots els requisits legals i estàndards de multiAnau, la totalitat dels sistemes s’auditen periòdicament per organismes certificats i acreditats.